Thúy Kiều Nôm Nam / Đoạn 1 (mở đầu)

THÚY KIỀU NÔM NAM

Nguyễn Văn Sâm phiên âm và giới thiệu

Đoạn mở đầu (1)

 

Toàn bản Nôm viết tay này gồm 10 tờ (20 trang), chữ đẹp hào hoa, cũng chút khó đọc nếu ta không quen vì nhiều chỗ viết tắt và bay bướm. Tôi bắt đầu phiên âm những ngày cuối năm 2018, mò mẫm vì có quá nhiều chữ mới gặp lần đầu. Điều khó khăn là người viết theo âm Nam kỳ cho nên gặp chữ thả lại phải phân vân thả hay thỏa, gặp chữ tuế phải phân vân tuế, tuổi hay tủi, gặp chữ bôn thắc mắc bôn buôn hay buông… Chuyện như vậy rất nhiều không ra hết vì đây chẳng phải chỗ để nói.

Điều đáng nói là bài nầy giọng điệu như Túy Kiều Phú lưu hành xưa nay, nhưng dài hơn và chi tiết hơn. Qua bài nầy ta thưởng thức được giọng Nam của thơ, biết được một số từ xưa nay không dễ gì nghe thấy nữa … (NVS)

(1a) Vương Thúy Kiều là con (ông) viên ngoại,

Lúc sanh thành ở tại Bắc Kinh.

Thúy Kiều còn niên thiếu ấu sinh.

Chị em xúm xích chơi ngoài cửa.

Tên đâu lạ bất tường hương sở.

Gọi rằng người tướng sĩ du phương.

Vừa ngẫu nhiên bước tới thấy nàng,

Đứng ngẩn lại xem qua tài tướng.

Như người là:

Dung nghi đáng thiên kim vạn lượng.

Nhắm sau dầm tuyết nguyệt phong hoa.

Tiết thanh minh nhằm lúc tháng ba.

Chị em mới rũ nhau đi tảo mộ,

Nghe tiếng lạc chàng Kim đến đó.

Thấy Thuý Kiều lại với Thúy Vân,

Vương gặp Kim mừng rỡ chào rằng:

‘Người bạn học Khổng môn đồng nhứt mạch.’

Trời hầu xế vó câu nhẹ tếch,

Ba chị em xe ngựa ra về.

Đoái xa xem kìa ngọn tiểu khê,

Bên cầu thấy nấm mồ vô chủ.

Vương Quan dẫn sự kim tích cổ

‘Đạm Tiên xưa là gái nhà trò.

Như nàng đà:

Biết mấy nơi sông hẹn núi hò.
C:\Users\Admin\Desktop\NVS_TTKN 1a.jpg

C:\Users\Admin\Desktop\NVS_TTKN 1b.jpg

(1b) Chiều chín suối, biết ai là chủ.’

Kiều nghe nói mấy lời xưa chuyện cũ.

Nước mắt min lệ ứa chéo khăn.

Thúy Vân buông lời dức chị rằng:

‘Hơi đâu tiếc những người bạc mệnh.’

Kiều thấy vậy dùn dằn ở nán:

‘Thương thân người chẳng khác thân ta.

Đốt chút hương vái đó gọi là.

Linh hồn hưởng lấy đây hành lộ.’

Vừa dứt tiếng bỗng đâu trận gió.

Hồn Đạm Tiên ngọn cỏ dấu giày.

Kiều tả thơ từ tạ một bài,

Rút trâm mới vạch da cây cổ thụ.

Đêm nằm thấy Đạm Tiên rõ huyết,

Trao mười bài thơ nọ dặn rằng:

‘Sông Tiền Đường là chỗ mãn căn.

Trần ai hết mấy năm lưu lạc.’

Tỉnh giấc điệp nghĩ thân mà bát ngát.

Dựa song ngồi than khóc năm canh.

Mẹ lóng nghe bèn hỏi sự tình,

Kiều rằng: ‘Thấy Đạm Tiên mách bảo,

Ngậm ngùi tưởng thâm ân chưa báo.

(2a) Tủi phận mình sau có ra chi!’

Mẹ dứt Kiều con chớ sầu bi.

Giải lòng lấy rằng điềm mộng mị.

***

Nguyễn Văn Sâm, CA, Dec, 09, 2018