Lòng mẹ (Nguyễn Bính)

Lòng Mẹ

Nguyễn Bính

Gái lớn ai không phải lấy chồng

Can gì mà khóc, nín đi không!

Nín đi! Mặc áo ra chào họ

Rõ quý con tôi! Các chị trông!

Ương-ương dở-dở quá đi thôi!

Cô có còn thương đến chúng tôi

Thì đứng lên nào! Lau nước mắt

Mình cô làm bận mấy mươi người.

Này áo đồng lầm, quần lĩnh tía

Này gương này lược này hoa tai

Muốn gì tôi sắm cho cô đủ

Nào đã thua ai đã kém ai?

Ruộng tôi cày-cấy, dâu tôi hái

Nuôi dạy em cô tôi đảm-đương

Nhà cửa tôi coi, nợ tôi giả

Tôi còn mạnh chán, khiến cô thương!

Đưa con ra đến cửa buồng thôi

Mẹ phải xa con, khổ mấy mươi!

Con ạ! Đêm nay mình mẹ khóc

Đêm đêm mình mẹ lại đưa thoi.

A Mother’s Heart

Nguyen Binh

You are a big girl now; all big girls do get into marrying

Nothing to cry about, please stop your silly crying!

Stop immediately! Dress up and go out to greet the guests,

You look quite a scene, girl! Sisters, my daughter is really at her best!

Don’t you be a half-witter! Then don’t be cretinous!

If you ever love and have a real concern for us

Then please stand up now! And wipe your shameful tears

You alone have annoyed some twenty of us here!

Here are the indigo-blue dress and the purple satin pants for dressing

Here are the mirror, the combs, and even the earrings

Whatever you wanted, I have bought, I mean, everything

Don’t you know you are second to none when it comes to comparing?

The fields have I ploughed, the mulberry leaves have I picked

The problem of bringing up your younger siblings have I fixed

I look after the household affairs; I pay off the debts we owed

I am still healthy and strong, no need for you to show that you love!

My dear, walking you to the door to fulfill the duty of a mother,

I am now separated from you; my pain is twenty times over!

My beloved daughter! Tonight I cry alone in my room

Night after night I alone will work the shuttle in the loom

Translated from Vietnamese into English

by Hương Cau Cao Tân

on 22 July, 2019, in British Columbia, Canada