CHÙM THƠ BA NGÔI

– Trời

Lồng lộng chín tầng đấng hóa công,

Càn khôn nguyên thủy bụi mây hồng.

Thiên hà vô số vô cùng tận,

Sinh vật hữu hình hữu sắc không.

Ô thước chu kỳ do mệnh số,

Hành tinh quỹ đạo bởi cùng thông.

Không gian thấy được so còn hẹp,

Gom hết thời gian khó sánh đồng.

Đất

Có mặt lâu đời nhất thế gian,

Chân trời bao góp rộng thênh thang.

Núi cao rừng rậm ôm lòng chứa,

Biển cả sông dài gởi dạ mang.

Bão táp sóng gào da mặt sạm,

Nắng thiêu tuyết phủ tấm lòng vàng.

Khai sinh sự sống trong tình Mẹ,

Trầm lặng cho dù sấm động vang.

Người

Tạo hóa dành cho chủ mọi loài,

Văn minh kim cổ luận nhân tài.

Nghìn năm Kim Tháp còn vang bóng,

Vạn Lý Trường Thành vẫn mất ngai.

Giữ tín, đối hòa, êm đẹp mãi

Dùng nhân, trọng nghĩa, vững bền dai.

“Nhơn sơ bản thiện” nguồn chân lý

Ta nối đất trời nhất quán giai.

Tuy Phước, ngày 24- 12- 1978

VIỆT THAO

(Trong tập Sống Với Quê Hương)