Chúc Tết

Trần Tế Xương

Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau,

Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu.

Phen này ông quyết đi buôn cối.

Thiên hạ bao nhiêu đứa giã trầu.

Lẳng lặng mà nghe nó chúc giàu.

Trăm nghìn vạn mớ để vào đâu?

Phen này ắt hẳn gà ăn bạc.

Đồng rụng đồng rơi lọ phải cầu.

Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang.

Đứa thì mua tước, đứa mua quan.

Phen này ông quyết đi buôn lọng.

Vừa chửi vừa rao cũng đắt hàng.

Lẳng lặng mà nghe nó chúc con.

Sinh năm đẻ bảy được vuông tròn.

Phố phường chật hẹp người đông đúc,

Bồng bế nhau lên nó ở non.

Bắt chước ai, ta chúc mấy lời,

Chúc cho khắp hết cả trăm người:

Vua, quan, sĩ, thứ, người muôn nước

Sao được cho ra cái giống người.

 

New Year Wishes

by Tran Te Xuong

(English translation by Nguyễn Đại Thanh)

Listen quietly to the wishes of people,

Wishing each other a happy life of a hundred years.

Now I decide to sell mortars.

Many people will buy them for crushing betel leaves and areca nuts.

Listen quietly to their wishes for wealth.

Where will they keep their countless piasters?*

Now, surely chickens will eat their money.

Those people have no need to pray for greater wealth when their coins are scattered everywhere.

Listen quietly to their wishes for nobility.

Some will buy titles, others mandarin positions.

Now I decide to sell parasols.**

Despite my loud cursing and hawking, I still have many customers.

Listen quietly to their wishes for children.

They expect to have five or seven perfect ones.

Now that narrow streets in towns are already overcrowded,

They will move their kids to live atop nearby mountains.

In the words of another,

To members of all social classes:

Kings, mandarins, scholars, and commoners of all countries,

Everyone must behave properly as decent and dignified human beings.

_______________________________________________________

* Unit of currency in Vietnam.

** Traditionally, only people of high social status purchased parasols.