Nhạc Xuân

Nguyễn Bính

Hôm nay là xuân; mai còn xuân.

Xuân đã sang đò; nhớ cố nhân.

Người ở bên kia sông cách trở.

Có về Chiêm quốc như Huyền Trân?

Hôm nay là xuân; mai còn xuân.

Phơi phới mưa sa; nhớ cố nhân.

Phận gái ví theo lề ép uổng.

Đã về Chiêm quốc như Huyền Trân?

Hôm nay là xuân; mai còn xuân.

Lăng lắc đường xa; nhớ cố nhân.

Nay đã vội quên tình nghĩa cũ

Mà về Chiêm quốc như Huyền Trân?

Spring Music

(English translation by Nguyễn Đại Thanh)

Today is spring; tomorrow is still spring.

A peach blossom petal falls and I miss my old sweetheart.

An imperial maid is like a flower in a royal garden.

Who has gone to Champa with Huyen Tran? *

Today is spring; tomorrow is still spring.

Intoxicated, I miss my old sweetheart.

What great love we shared!

Do not go to Champa, Huyen Tran.

Do not go to Champa, Huyen Tran.

I write this letter to my old sweetheart.

It is the first day of the first month of the New Year.

There is a whole spring ahead.

Oh Huyen Tran,

Spring, spring, spring is here again.

Now ninety thousand flowers bloom outside,

But our love comes to an end.

= = = = = = = = = = = =

*Princess Huyền Trân was a daughter of King Trần Nhân Tông. She was married to Champa King Chế Mân in 1306 in exchange for Champa’s two prefectures of Ô and Lý (the stretch of land from Hải Vân Pass to Quảng Trị Province today). A year later, Chế Mân died. Princess Huyền Trân later married her former lover Trần Khắc Chung, a high-ranking mandarin in the Trần dynasty.