001-025

ENGLISH IDIOMS
HIỂU THEO VIỆT NGỮ

Giáo Sư Đàm Trung Pháp
Chủ Biên Danh Dự TSVH

001 absent without leave: 1. vắng mặt không có lời giải thích – Lisa went to the movie but got in trouble with her parents for being “absent without leave.” – 2. vắng mặt bất hợp pháp (trong quân đội Mỹ, viết tắt là AWOL) – Captain John Smith was arrested by the military police for going “AWOL.”

002 accidentally on purpose: thực sự là cố ý (deliberately) nhưng để “nhẹ tội” đã khai là tình cờ (accidentally) – The school removed Jack’s name from the honor roll “accidentally on purpose.”

003 according to Hoyle: theo thẩm quyền cao nhất, theo đúng điều lệ hiện hành – The company’s revised policy on hiring and firing is fine, “all according to Hoyle.” – [Edmond Hoyle (1672-1769) là một nhà văn người Anh chuyên viết về các luật lệ chơi bài].

004 ace in the hole: một ưu thế, một “tuyệt chiêu” giấu kín, chỉ dùng khi cần thiết – Facing a knife-wielding mugger in the alley, the skinny old man had an “ace in the hole”– he was a black-belt karate instructor!

005 ace it: 1. làm thành công một việc gì – Don’t worry. I know you will “ace it” when you take the tough California bar exam – 2. nghĩa nguyên thủy từ học sinh và sinh viên là “lấy được điểm A” cho một môn học –  My final exam for Spanish 101? – I will “ace it” for sure.

006 acquired taste: một điều gì phải thực hành nhiều lần rồi mới thích được – Because of its rancid smell, fish-sauce must be an “acquired taste” for many people.

007 across the board: áp dụng đồng đều cho mọi người – The new government promised its people an “across the board” tax-cut.

008 actions speak louder than words: hành động quan trọng hơn lời nói – Candidates for public offices need to be reminded that “actions speak louder than words.”

009 act of God: thiên tai vô phương chống đỡ, như bão táp, động đất, vân vân – No one can be responsible for an “act of God.”

010 act one’s age: cư xử một cách trưởng thành (phù hợp với tuổi) hơn – Grandpa, it’s time you stopped speeding and “acted your age,” please!

011 act up: giở trò, giở chứng, giở quẻ – I don’t know what’s wrong with my cell phone, but the volume control is “acting up.”

012 add fuel to the fire: đổ dầu vào lửa, làm một tình trạng đã tệ thành tệ hơn – I was so upset, and their making fun of my accident just “added fuel to the fire.”

013 add insult to injury: bồi thêm lời nói xấu một người sau khi đã làm hại người ta – I am hopping mad. Not only did the association stop my membership, it also posted a ridiculous reason for it – that’s truly “adding insult to injury”! – [hopping mad = extremely angry].

014 ad hoc: không định trước, “đặc ứng” – A task force was formed “ad hoc” by the company president to review the current health insurance program for employees.

015 ad nauseam: quá nhiều lần, nhàm tai người nghe (đến độ buồn nôn) – That egotistic man should stop bragging about his extravagant life style; we have heard it “ad nauseam”! – [egotistic = tự cao tự đại , bragging = khoe khoang].

016 a drag: một kinh nghiệm chán ngấy – After hundreds of times, grading students’ compositions can be “a drag” for any English instructor.

017 a far cry from: một điều rất khác – Thinking Judy walks like a duck is “a far cry from” telling her so!

018 afraid of one’s own shadow: quá nhát gan, sợ bóng sợ gió – Since he was assaulted, my neighbor Bob has constantly worried about security; he is “afraid of his own shadow.”

019 against all odds: mặc dù ít hy vọng, cầu may – “Against all odds,” the less experienced team won the game.

020 against one’s better judgment: bất chấp những can ngăn hay phản đối – “Against my better judgment,” I got married and fathered a child when I was still in college.

021 against the grain:  ngược lại sở thích hoặc khả năng – The veteran workers followed their new supervisor’s advice, although it went “against the grain.”

022 a goner: 1. một người bị coi như đã chết – If this new drug does not work, my grandfather is “a goner.” – 2. một vật bị coi như đồ bỏ – Without a new set of brakes, my car is “a goner” for sure.

023 ahead of the game: ở thế thượng phong, đặc biệt là trong thương trường – If our company can sell 10,000 units of our new product by the end of this month, we will be well “ahead of the game.”

024 albatross around one’s neck: nghiệp chướng làm cho cá nhân (đã gây ra nó) gặp nhiều trở ngại trong đời sống – Her file for bankruptcy became an “albatross around Lisa’s neck,” for now she cannot get a loan from any banking institution. – [Bài thơ “The Rime of the Ancient Mariner” (của Samuel Taylor Coleridge) dựa vào sự tích rằng một thủy thủ lỡ bắn chết một hải điểu (albatross) trong một chuyến hải hành dài hạn. Sau đó anh ta làm việc gì trên tàu cũng thất bại và anh luôn luôn lo sợ; anh tin là hồn con chim biển xấu số ấy đã trở về trả thù anh].

025 alive and kicking: còn đang sống và khỏe mạnh, còn sống nhăn răng – Jim has fully recovered from a serious case of pneumonia; he is “alive and kicking.”