Cách tránh né sentence fragments

CÁCH TRÁNH NÉ SENTENCE FRAGMENTS Giáo Sư Đàm Trung Pháp Chủ Biên Danh Dự TSVH   Fragments là những câu không trọn vẹn về hình thức cũng như ý nghĩa. Đứng “chơi vơi,” fragments là những lỗi rất nặng trong Anh ngữ hàn lâm. Ta phải biết cách tránh hoặc sửa những lỗi...

English idioms hiểu theo Việt ngữ (026-050)

026-050 ENGLISH IDIOMS HIỂU THEO VIỆT NGỮ Giáo Sư Đàm Trung Pháp Chủ Biên Danh Dự TSVH   026 all along: ngay từ đầu đến cuối – Tom’s co-workers have known that he was innocent of the theft all along. 027 all but: gần như, cứ coi như – What a relief, we have all...

Cửa Khổng: Cái nôi của nền giáo dục nhân bản

                                CỬA KHỔNG: CÁI NÔI CỦA NỀN GIÁO DỤC NHÂN BẢN                                                                   Đàm Trung Pháp A. Vạn Thế Sư Biểu Phương Đông Từ trên hai ngàn năm nay, người Trung Hoa và các dân tộc Á Châu khác chịu ảnh...