Giao Cảm về tập thơ Nữ Tắc của Trương Vĩnh Ký

Giao Cảm về tập thơ Nữ Tắc của Trương Vĩnh Ký Nguyễn Văn Sâm Cả trăm năm nay, từ ít nhứt là năm 1911, không ai thấy được bản Nôm (BN) mà Trương Vĩnh Ký (TVK) đã dùng để phiên âm quyển Nữ Tắc vì ngày xưa người ta không có thói quen đưa bản Nôm ra làm chứng cớ cho công...