Mùa lá rụng – Giải mã thi tính của ca từ “Les Feuilles mortes”

Mùa lá rụng                                                hay Giải mã thi tính của ca từ “Les Feuilles mortes”                                                                                         Nguyễn Bảo Hưng « Thu đi cho lá vàng rơi, lá rơi cho đám cưới...

Bậu và qua

Bậu và Qua  Nguyễn Văn Trần Trên mạng bỗng nhiên thiên hạ bàn ngang tán dọc về chữ Bậu chữ Qua, thôi thì mình cũng bàn qua chơi theo thiển ý. Chữ Bậu: Tự điển Nguồn Gốc Tiếng Việt của BS Nguyễn Hy Vọng cho biết Người Nùng có tiếng bậu nghĩa là em, dùng trong cách...