KÍNH CHÚC MỪNG

KÍNH CHÚC MỪNG (Thủ nhất thanh – Tam khúc liên châu)   KÍNH gửi đóa hồng tặng TẬP SAN    KÍNH mừng VIỆT HỌC đã danh vang KÍNH nguồn VĂN HÓA ngời nghiên bạc KÍNH chữ LẠC LONG rực bút vàng KÍNH bậc cao nhân tâm chất ngất KÍNH người học giả chí thênh thang KÍNH mong mọi...